Privacyverklaring

Old Skool+ houdt registraties bij van uw administratieve gegevens en de geleverde zorg. Dit met als doel de zorg voor u zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

De AVG bevat regels met betrekking tot

 • Het doel van de registratie
 • De aard van de gegevens die worden geregistreerd
 • Het beheer van de gegevens
 • De personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënten.

Wij hebben de van toepassing zijnde zaken vastgelegd in onderstaand reglement.

Toegang tot het cliëntdossier

 1. Behalve de directie van Old Skool+ heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot een kinddossier dat door Old Skool+ wordt samengesteld. Dit zijn:
  a. Leidinggevenden/zorgcoördinator,
  b. Begeleiders,
  c. Stagiaires
  De medewerkers met deze functies hebben allen een geheimhoudingsplicht.
 1. Alleen gegevens die te maken hebben met de zorg voor het kind worden in het kinddossier opgeslagen.
 1. Alleen medewerkers die direct bij de begeleiding van het kind zijn betrokken en personen die van de ouder(s) van het kind hiervoor toestemming hebben gekregen, mogen het kinddossier inzien.
 1. Gegevens van het kind worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de wettelijk vertegenwoordiger (ouders/verzorgers) van het kind hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven middels een formulier 3.1.4 Formulier Toestemmingsverklaring communicatie derden Old Skool+ , en voor elke verstrekking van informatie wordt opnieuw om toestemming gevraagd. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Bewaartermijnen

 1. Nadat het kind begeleid is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven geautoriseerde medewerkers/functies deze gegevens in kunnen zien, met inachtneming van:
  • Een dossier jeugdhulp blijft 20 jaar bestaan na afloop van de zorg.
  • Fiscale gegevens (omtrent betalingen) dienen zeven (7) jaar bewaard te worden.

Rechten van het kind en diens wettelijk vertegenwoordiger

 1. De wettelijk vertegenwoordigers van het kind hebben het recht om de gegevens die over het kind zijn vastgelegd in te zien. Wanneer de wettelijk vertegenwoordiger meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, dan kan vertegenwoordiger schriftelijk verzoeken deze te wijzigen.

  Kind en/of diens wettelijke vertegenwoordigers hebben:

Tenslotte hebben het kind en wettelijk vertegenwoordigers recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Wanneer u gebruik wilt maken van een van) bovengenoemde rechten, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Wij vullen dan samen met u het formulier ‘uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming’ in, omdat wij vast willen leggen van welk recht u gebruik maakt en wat de mogelijke acties zijn geweest.

Verwerking van gegevens

 1. Betrokken instanties en ketenpartners waar Old Skool+ gegevens mee uitwisselt zijn opgenomen in het totaaloverzicht. U mag te allen tijde dit overzicht bij ons opvragen. Tevens is er met alle partijen waar vertrouwelijke (persoons) gegevens mee wordt uitgewisseld een verwerkersovereenkomst opgesteld en ondertekend.
 1. Wanneer u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, kunt u dit via de geldende klachtenprocedure kenbaar maken.

Nieuwsgierig geworden?

Wij ook! Het lijkt ons fijn je te leren kennen. En bovenal: jouw mooie kind. Op dit moment is er geen wachtlijst. Mooi toch? Zullen we afspreken?
We hebben momenteel geen wachtlijst.