Privacyverklaring

Old Skool+ houdt, om de zorg voor u zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, registraties bij van uw administratieve gegevens en de geleverde zorg. Op de registraties is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze registraties worden niet buiten Europa verwerkt. 

Deze AVG bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënten. Wij hebben de van toepassing zijnde zaken vastgelegd in onderstaand reglement.

Old Skool+ is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Grondslag voor verwerking van persoonsgegevens

 1. De grondslag waarop het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd:
 • U geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door akkoord en instemming te geven aan de zorgovereenkomst die Old Skool+ met u heeft gesloten.
 • Er is een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken.
 1. De volgende persoonsgegevens kunnen, indien noodzakelijk voor de hulpverlening, door Old Skool+ worden verwerkt:
 • Persoonsgegevens van de cliënt, (wettelijk) vertegenwoordiger en familieleden;
 • BSN-nummer;
 • Emailadres en telefoongegevens van de cliënt, (wettelijk) vertegenwoordiger en familieleden;
 • Indicatiegegevens;
 • Hulpverleningsgegevens.

Toegang tot het cliëntdossier

 1. Behalve de directeur van Old Skool+ heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot een cliëntdossier dat door Old Skool+ wordt samengesteld. Dit zijn
  1. Leidinggevenden/zorgcoördinator,
  2. Begeleiders,
  3. Stagiaires

De medewerkers die deze functies bekleden hebben allen een geheimhoudingsplicht. 

 1. Alleen gegevens die te maken hebben met de zorg voor de cliënt worden in het cliëntdossier opgeslagen.
 1. Alleen medewerkers die direct bij de begeleiding van de cliënt zijn betrokken en personen die van de cliënt hiervoor toestemming hebben gekregen, mogen het cliëntdossier inzien.
 1. Gegevens van de cliënt worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven middels een formulier ‘Toestemmingsverklaring’. In deze toestemmingsverklaring geven wij aan voor welk doel wij toestemming vragen om gegevens met anderen te delen. Voor elke verstrekking van informatie wordt opnieuw om toestemming gevraagd. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 1. In de Wet maatschappelijke ondersteuning en in de Jeugdwet is opgenomen dat zorgaanbieders van maatwerkvoorzieningen, waaronder Old Skool+, persoonsgegevens voor gemeenten, CAK, SVB, CIZ en toezichthoudende ambtenaren mogen verwerken en met hen mogen uitwisselen, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak.

Bewaartermijnen

 1. Nadat de cliënt begeleid is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven geautoriseerde medewerkers/functies deze gegevens in kunnen zien, met inachtneming van onderstaand:
 • Bij jeugdigen (jeugdhulp) is de bewaartermijn twintig (20) jaar na de laatste wijziging in het cliëntdossier. 
 • Fiscale gegevens (omtrent betalingen) dienen zeven (7) jaar bewaard te worden.
 • Actuele medicatie overzichten dienen twee (2) jaar bewaard te worden. 

Rechten van de cliënt

 1. De cliënt c.q. diens wettelijk vertegenwoordiger heeft het recht om de gegevens die over de cliënt zijn vastgelegd in te zien. Wanneer de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, dan kan de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk verzoeken deze te wijzigen.

Cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordigers hebben:

Tenslotte hebben cliënten recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen. 

Wanneer u gebruik wilt maken van een van (een van) bovengenoemde rechten, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Wij vullen dan samen met u het Formulier uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming in, omdat wij vast willen leggen van welk recht u gebruik maakt en wat de acties zijn geweest.

Verwerking van gegevens

 1. Betrokken instanties en ketenpartners waar Old Skool+ gegevens mee uitwisselt zijn opgenomen in een register. Dit heet een ‘Verwerkingsregister’. U mag te allen tijde dit verwerkingsregister bij ons opvragen. 
 1. Tevens is er met alle partijen waar vertrouwelijke (persoons) gegevens mee wordt uitgewisseld een verwerkersovereenkomst opgesteld en ondertekend.
 1. Wanneer u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, kunt u dit via de geldende klachtenprocedure kenbaar maken. Komen wij er samen niet uit, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Datalek

 1. In het geval er sprake zou zijn van een datalek, heeft Old Skool+ een wettelijke meldplicht. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij Old Skool+, zonder dat dit de bedoeling is geweest.
 1. Deze meldplicht houdt in dat Old Skool+ direct een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra er sprake is van een ernstig datalek. Soms moeten wij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn). 
 1. Bij een (vermoedelijk) datalek treedt onze Meldcode Datalekken en Privacyschending in werking. Deze meldcode kunt u bij ons opvragen. 

Contactgegevens

Old Skool+ 
Willem Lodewijkstraat 68
8471 BL Wolvega
0561-728727
info@oldskoolplus.nl

Functionaris gegevensbescherming Old Skool+

Inge Vuist
Willem Lodewijkstraat 68
8471 BL Wolvega
0561-728727
info@oldskoolplus.nl

Google reCAPTCHA

Deze site is beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn daardoor ook van toepassing op deze site.

Nieuwsgierig geworden?

Wij ook! Het lijkt ons fijn je te leren kennen. En bovenal: jouw mooie kind. Op dit moment is er geen wachtlijst. Mooi toch? Zullen we afspreken?
We hebben momenteel geen wachtlijst.